Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne
 2. Administratorem danych osobowych jest Drob-Fish P.H. Lucyna i Zenon Wilczyńscy Sp. Jawna, ul. Wrocławska 7, Suchy Dwór. 52-200 Wrocław,  NIP: 8971010241 a kontakt z Administratorem jest możliwy:
 • Telefon : 71 341 32 92
 • Telefon : 71 301 53 29
 • Fax: wewnętrzny *105
 • E-mail : drobfish@drobfish.com.pl
 • E-mail : drobfish@interia.pl
 • listownie na adres: Drob-Fish P.H. Lucyna i Zenon Wilczyńscy Sp. Jawna, ul. Wrocławska 7, Suchy Dwór. 52-200 Wrocław 
 • Administrator przywiązuje dużą wagę do prywatności Klientów, Zleceniobiorców i Kontrahentów (Podwykonawców). W związku z powyższym, wprowadził on w zakresie swojej działalności wymogi przewidziane przez RODO, w tym zgodnie z art. 25 i 32 RODO, wdrażając także ten dokument.
  Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w Polityce prywatności – proszę o niekorzystanie

z usług Administratora.

 1. Cele, podstawy oraz retencja Danych Osobowych

Cel:

wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż towarów lub świadczenie usług

przez Administratora.

realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcami/ Kontrahentami.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO

Wymiar zgody: niezbędna do wykonania umowy,  której stroną jest Klient.

Dobrowolna

Okres Przetwarzania: przez obowiązkowy okres realizacji umowy  oraz okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych

lub podatkowych z nią zawiązanych oraz dla realizacji ewentualnej konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z umowy – ustalany zgodnie

z odrębnymi przepisami;

okres realizacji umowy zlecenia oraz okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych

oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej; dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

III. Kategorie Odbiorców Danych Osobowych

Rodzaj przekazywanych Danych Osobowych:

Dane Klientów.

Dane Zleceniobiorców.

Rodzaje Odbiorców:

– Administrator i jego zleceniobiorcy;

– podmioty świadczące usługi obsługi księgowej, informatycznej oraz pośrednictwa i marketingu na rzecz Administratora;

– wykonawcy/ podwykonawcy Administratora, którzy świadczą usługi budowlane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy;

– właściwy organ podatkowy

– wykonawcy/ podwykonawcy Administratora oraz jego Kontrahenci i Klienci – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;

– zakłady medycyny pracy, właściwy organ podatkowy

oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

– podmioty świadczące usługi obsługi księgowej oraz informatycznej na rzecz Administratora;

– Klienci Administratora – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;

Cel:

Sprzedaż towarów lub realizacja usług.

Realizacja umów i obowiązków z nich wynikających.

Sprzedaż towarów lub realizacja usług.

Dane Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców

 1. Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz sposoby ich przechowywania
 2. Dane Osobowe Klientów przekazane w ramach realizacji ofert lub umów sprzedaży, przetwarzane są za pośrednictwem programu komputerowego, służącego Administratorowi do rozliczeń

lub dokonywania zestawień lub opracowywania projektów ofert lub umów. Natomiast, w formie papierowej gromadzone są tylko jako dokumenty niezbędne do realizacji sprzedaży oferowanych nieruchomości lub innych usług przez Administratora oraz dokonywania przez niego z tego tytułu rozliczeń.

 1. Dane Osobowe Zleceniobiorców/ Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców, gromadzone są w formie papierowej, tj. umów lub innych dokumentów, zawieranych z nimi lub koniecznych do wykonania zawartej z nimi przez Administratora umowy, a w formie elektronicznej przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym dla dokonania rozliczeń oraz obowiązków kadrowych i płacowo-podatkowych.

W związku z tą współpracą Dane Osobowe przekazywane są w formie elektronicznej lub papierowej w celu wykonania umowy.

Dokumentacja gromadzona w formie papierowej jest przechowywana w przystosowanych

do tego pomieszczeniach/ szafkach/ szufladach, zamykanych na klucz lub kartę dostępu przez osobę upoważnioną. Dane Osobowe w formie elektronicznej zabezpieczane są odpowiednimi do stopnia ważności hasłami i loginami z dostępami do systemów, gdzie znajdują się one i są przechowywane, dla upoważnionych w tym celu przez Administratora – osób.

 1. Prawa osoby, której dotyczy przetwarzanie Danych Osobowych
 2. Osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe przysługuje:
 3. a) prawo dostępu do treści tych Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, poprawienia, usunięcia w całości lub w części, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych; prawo wglądu do tych Danych Osobowych i prawo do dokładnej informacji, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane; prawo do dokładnej informacji, komu i na jakiej podstawie Administrator przekazał te Dane Osobowe; prawo do przeniesienia tych Danych Osobowych do innego podmiotu;
 4. b) w przypadku uznania, iż przy przetwarzaniu Danych Osobowych naruszono przepisy RODO, osobie której dotyczą te Dane Osobowe, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), a w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje jej prawo żądania informacji o ww. Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione;
 5. c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe, zawsze przysługuje prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody;
 6. d) osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 7. Administrator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w ust. 1 tego punktu. Jeżeli, jednak z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Administrator w ciągu miesiąca przekaże informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Administrator w każdym przypadku poinformuje o realizacji uprawnienia osobę, której dotyczą Dane Osobowe.
 8. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności, Administrator poinformuje osobę, której dotyczą Dane Osobowe o takim incydencie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 96 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 9. W wyjątkowych sytuacjach, przewidzianych przez prawo Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.
 10. Polityka cookies
 11. Celem skorzystania w prawidłowy sposób z Serwisu Administratora, konieczne jest uruchomienie obsługi tzw. plików cookies w przeglądarce internetowej, kóre mogą być następnie skasowane poprzez użycie odpowiednich opcji danej przeglądarki lub inne oprogramowanie.
 12. Administrator w ramach Serwisu może wykorzystywać nastąpujące rodzej plików cookies:
 13. a) pliki cookies sesyjne (tymczasowe) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania lub opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 14. b) pliki cookies stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 15. c) piki cookies niezbędne – warunkujące korzystanie z usług w ramach Serwisu;
 16. d) pilki cookies bezpieczne – mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i przetwarzanych tam Danych Osobowych;
 17. e) pliki cookies marketingowe – stwarzające możliwość dostarczenia Użytkownikowi ofert i innych terści lub materiałów reklamowych oraz marketingowych, w tym dostosowanych do jego preferencji;
 18. f) pliki cookies wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
 19. g) pliki cookies funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 20. Administrtor używa plików cookies w następujących celach:
 21. a) funkcjonalnych – poprawania użyteczności i konfiguracji Serwisu;
 22. b) analitycznych – tworzenia statystyk, które mają unaocznić sposób korzytsnia przez Użytkowników z Serwisu i innych stron internetowcyh, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 23. c) bezpieczeństwa – zapobiegania nadużyciom w Serwicie i innym niepożądanym działaniom zagrażającym bezpieczeństu danych Użytkownika;
 24. d) ciągłości – utrzymania sesji Uzytkownika po zalogowaniu;
 25. e) marketingowych – dostarczanie Użytkownikom ofert lub innych tresći i materiałów reklamowych lub marketingowych, z uwzględnieniem ich preferencji, a także określanie profilu Użytkownika pod kątem jego preferncji w ramach dostarczanych mu ww. ofert lub materiałów.
 26. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego, a zmiany tych ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik).
 27. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Brak zmiany ustawień tych plików powoduje, że Administrator zamieszcza je w urządzeniu końcowym Uzytkownika i ma do nich dostęp. 6. Wyłączenie, ograniczenie lub rezygnacja z plików cookies, może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wyłączenie lub ograniczenie lub naruszenie niektórych jego funkcjonalności.